Základní informace

účast v kurzu

 

 • PSJS vyhlašuje kurzy na začátku pololetí
 • PSJS si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí alespoň šest zájemců
 • místa v kurzu se rezervují telefonicky nebo osobně u koordinátorky kurzů
 • zájemci se do kurzu přihlašují vyplněním elektronické závazné přihlášky, za nezletilé ji vyplní zákonný zástupce
 • přihláška je závazná na jedno pololetí
 • pokud je kurz naplněn, nemůže být zájemce přijat
 • pokud kurz není naplněn, mohou se zájemci přihlašovat i během pololetí
 • zájemce se stává účastníkem kurzu dnem zahájení kurzu
 • kurzy pro děti probíhají v přítomnosti i bez přítomnosti rodičů
 • v kurzech probíhajících za přítomnosti rodičů odpovídají za bezpečnost dětí jejich rodiče

placení kurzovného

 

 • kurzovné je cena za daný počet lekcí kurzu (zřejmý při přihlášení do kurzu), představujících jedno pololetí
 • placení kurzovného probíhá přes bankovní účet
 • pokud se zájemce přihlásí během pololetí, platí částku za lekce zbývající do konce pololetí, počínaje první lekcí uvedenou na přihlášce
 • kurzovné je nutné zaplatit do 14 dnů ode dne podepsání závazné přihlášky
 • pokud účastník neuhradí kurzovné v termínu splatnosti, bude vyzván k zaplacení a tato informace bude předána lektorovi příslušného kurzu.
 • pokud účastník kurzu ani po výzvě kurzovné neuhradí do 1 týdne, koordinátor informuje lektora i účastníka, že je účastník vyloučen z příslušného kurzu
 • není možno navštěvovat a platit jednotlivé lekce, pokud není u jednotlivého kurzu uvedeno jinak

vracení kurzovného

 

 • kurzovné v žádném případě není možné vracet ani krátit z jiných než zdravotních důvodů
 • vrací se pouze poměrná část kurzovného za neodchozené hodiny
 • vrácení kurzovného je možné pouze v případě, že je účastník v neschopnosti čtyři a více týdnů vcelku
 • vrácení kurzovného je možné pouze na základě písemné žádosti doložené lékařským potvrzením
 • o vrácení kurzovného rozhodne PSJS do 10 dnů ode dne podání písemné žádosti
 • právě jedna neodkladná absence lektora za jedno pololetí není důvodem k vrácení kurzovného resp. náhradě hodiny ze strany PSJS
 • z důvodu zásahu vyšší moci např. nařízení vlády se kurzovné nevrací

absence v kurzu

 

 • na náhradu zmeškané lekce nevzniká účastníkovi kurzu nárok
 • hodiny, které se neuskuteční z důvodu nemoci vyučujícího se nahrazují, a to na konci kurzu ve stejný den a hodinu

průběh kurzu

 

 • kurz představuje jasně daný počet lekcí za pololetí, počet lekcí je jasně daný PSJS
 • pokud nebude umožněna prezenční výuka z důvodu zásahu vyšší moci např. nařízení vlády, budou hodiny probíhat online
 • průběh kurzu kopíruje školní rok, neprobíhá ve dnech státních svátků, prázdnin a dnů školního volna, shodných s termíny vyhlášenými MŠMT ČR pro Prahu 9, tyto hodiny se nenahrazují
 • na termíny prázdnin, volných dní a případných plánovaných absencí i na konec kurzu upozorní účastníky lektor kurzu v dostatečném předstihu
 • účastník je povinen dostavit se na kurz včas, ve vhodném oblečení a obuvi
 • účastník je povinen dodržovat základy hygieny, čistoty a dodržovat pravidla slušného chování vůči vedoucímu a ostatním účastníkům kurzu
 • oděvy a obuv odkládají účastníci na místech k tomu určených
 • za odložené a cenné věci neručí PSJS
 • lektor přebírá nezletilé klienty od rodičů nebo jimi pověřené osoby a po skončení kurzu je předává zpět rodičům, pokud není v přihlášce do kurzu písemně stanoveno jinak
 • účastník kurzu, případně jeho zástupce, je odpovědný za jím způsobené škody

Případné neshody se řeší především dohodou účastníka či jeho zástupce s PSJS Účastník nebo jeho zástupce vyjadřuje souhlas s kurzovním řádem svým souhlasem na závazné elektronické přihlášce

Tento kurzovní řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2018